Téma konference

ČAPV 2018

Česká asociace pedagogického výzkumu
a
Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
vás zvou
na
XXVI. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu s tématem

TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Fakulta humanitních studií přijala svoji hostitelskou roli a zve do svého nového vzdělávacího komplexu všechny zájemce, kolegy z univerzit doma i v zahraničí.
Konference se koná pod záštitou děkanky Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně doc. Ing. Anežky Lengálové, Ph.D.

Téma konference

Transdisciplinarita je odpovědí na výzvu spočívající v narůstající komplexitě výzkumného pole, v němž operují i pedagogické vědy. Transdisciplinarita je vlastně konstitucí nové disciplíny na ploše, kde se již rozpracované vědní disciplíny překrývají, a na tomto základu vyrůstá nová věda. Konstituování takové vědy je možné jen tehdy, když plochy překrývaní jsou dosti značné a kde vědy v těchto překrývajících se oblastech jsou dostatečné rozvinuté. Nejde tedy o zkoumání toho, co je mezi vědami, ale toho, kde se vědy překrývají. Pedagogické vědy vymezují své obsahové jádro kolem vůdčích konceptů a současně budují „pohraniční pásmo“, kde kooperují s dalšími obory. A těmto tezím bude věnován 26. ročník konference ČAPV.

Mnoho z dnešních pedagogických problémů je tak komplexních, že na jejich řešení nepostačuje jedna specializovaná disciplína. Tyto problémy s mnoha aspekty vyžadují transdisciplinární řešení.

Transdisciplinarita v pedagogických vědách bude tedy v centru pozornosti 26. ročníku konference ČAPV se snahou hledat odpovědi na otázky, jak může transdisciplinární přístup obohatit poznání ve výzkumných tématech reprezentovaných jednotlivými sekcemi.