Téma konference

D Ě K U J E M E
Z A   V A Š I   Ú Č A S T   !


ČAPV 2018

Česká asociace pedagogického výzkumu
a
Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
pořádala
XXVI. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu s tématem

TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Fakulta humanitních studií přijala svoji hostitelskou roli a zve do svého nového vzdělávacího komplexu všechny zájemce, kolegy z univerzit doma i v zahraničí.
Konference se koná pod záštitou děkanky Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně doc. Ing. Anežky Lengálové, Ph.D.

Téma konference

Transdisciplinarita je odpovědí na výzvu spočívající v narůstající komplexitě výzkumného pole, v němž operují i pedagogické vědy. Transdisciplinarita je vlastně konstitucí nové disciplíny na ploše, kde se již rozpracované vědní disciplíny překrývají, a na tomto základu vyrůstá nová věda. Konstituování takové vědy je možné jen tehdy, když plochy překrývaní jsou dosti značné a kde vědy v těchto překrývajících se oblastech jsou dostatečné rozvinuté. Nejde tedy o zkoumání toho, co je mezi vědami, ale toho, kde se vědy překrývají. Pedagogické vědy vymezují své obsahové jádro kolem vůdčích konceptů a současně budují „pohraniční pásmo“, kde kooperují s dalšími obory. A těmto tezím bude věnován 26. ročník konference ČAPV.

Mnoho z dnešních pedagogických problémů je tak komplexních, že na jejich řešení nepostačuje jedna specializovaná disciplína. Tyto problémy s mnoha aspekty vyžadují transdisciplinární řešení.

Transdisciplinarita v pedagogických vědách bude tedy v centru pozornosti 26. ročníku konference ČAPV se snahou hledat odpovědi na otázky, jak může transdisciplinární přístup obohatit poznání ve výzkumných tématech reprezentovaných jednotlivými sekcemi.


Zpráva z konference:

Transdisciplinarita v pedagogických vědách, výzkum v různých transdiciplinárních oblastech věd, jeho inovativní metody sběru a analýzy dat a inspirativní výsledky, to vše nabídl XXVI. ročník výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. V letošním roce se místem setkání odborníků i zájemců z řad veřejnosti stala Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše ve Zlíně pod záštitou děkanky FHS, doc. Ing. Anežky Lengálové, Ph.D.

Ve dnech 12. – 14. 9. 2018 se vystřídalo více než 160 účastníků ve 2 plenárních zasedáních, 2 sympoziích, 7 tematických sekcích a posterové sekci. Organizátoři měli tu čest přivítat přední české odborníky v oblasti pedagogiky. Aktuální témata tak prezentovali  T. Janík. J. Slavík, Š. Porubský,  W. a P. Havice, E. Walterová, J. Mareš, B. Kosová, J. Průcha, C. Brom a další.

Nejen studenti doktorského studia měli možnost zúčastnit se odborných metodologických seminářů, kde byla diskutována čtyři aktuální témata pod vedením P. Gavory, J. Kalendy, I. Kočvarové a W. a P. Havice. Workshopy byly věnovány jak kvalitativnímu designu výzkumu, tak kvantitativnímu a zajímavé zpestření přinesli kolegové z Univerzity Clemson, protože se věnovali prezentaci systému doktorského studia na univerzitách v USA.

Organizátoři přijali více než 150 návrhů autorských příspěvků (celkem od 230 autorů) na konferenci, vědecký výbor posléze akceptoval 105 abstraktů (od 197  autorů), které se staly součástí výstupu konference v podobě recenzovaného sborníku abstraktů.

Posterová sekce byla tradičně motivována soutěží o nejlepší posterovou prezentaci, z celkového počtu 12 účastníků byli oceněni tito autoři:

1. místo:
Barbora Petrů Puhrová, Hana Navrátilová – Význam hraček v edukačním procesu v mateřské škole (cena – bezplatná účast na XXVII. ročníku konference ČAPV a sada knih z vydavatelství Wolters Kluwer),

2. místo:
Leona Stašová – „Sociologie jako pedagogika“ v pojetí Halaszové a Kaufmana – synergie teorie a praxe ve školní třídě (cena – sada knih z vydavatelství Wolters Kluwer),

3. místo:
Nikola Papežová, Tomáš Ditrich – Vliv návštěvnosti centra ekologické výchovy na postoje k ochraně přírody (cena – sada knih z vydavatelství Wolters Kluwer).

 

Konference splnila své hlavní cíle, organizační i obsahovou kvalitou přispěla k rozvoji pedagogické teorie i výzkumu, zejména ve sdílení aktuálních a inovativních témat prezentovaných v hlavním programu konference.

 

Organizační výbor XXVI. ročníku konference ČAPV

 

Zde můžete upravit svůj souhlas s použitím Cookies.