Odborné semináře pro doktorandy

Odborné semináře (12. 9. 2018)

Účastníci volí dva semináře. Seminář bude otevřen při minimálním počtu přihlášených 10 osob.

1. Situační analýza v pedagogickém výzkumu – praxe mapování

(stáhnout prezentaci)

Anotace: Seminář se zaměří na praktické ukázky využití jedné z variant grounded theory – Situační analýzy. V rámci semináře budou ukázány způsoby práce s datovým materiálem a tvor klíčových analytických nástrojů situační analýzy – neuspořádaných a uspořádaných map, relačních a pozičních analýz.

Lektor semináře: Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

2. Working with Doctoral Students at Universities in the USA

(Seminář bude probíhat v anglickém jazyce bez tlumočení. Účastníkům doporučujeme znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2.)

Anotace: The purpose of this workship is to provide an overview of the education system in the United States with a focus on graduate education. We will specifically discuss doctoral education and share examples of how doctorate students are educated and prepared for advanced studies. During this workshop we will communicate best practices for working with doctoral students as well as ways to create distributed learning environments to help meet the learning needs of students today.

Lektoři semináře: Professor Pamela Havice, PhD & Professor William Havice, PhD, DTE, Clemson University, Clemson, SC (USA)

3. Obsahová analýza textu – jak s ní pracovat v různě zaměřených typech výzkumu

Anotace: Na semináři vysvětlíme cíle a funkci obsahové analýzy, strategii při výběru vzorků, sestavení kódovacího schématu, postupu při analýze a interpretaci zjištění. Účastníci semináře realizují vlastní mini-obsahovou analýzu pedagogického textu. Důraz bude kladen na kvantitativní obsahovou analýzu, i když nezanedbáme také její kvalitativní variantu.

Lektor semináře: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

4. Limity aplikace statistických testů významnosti v pedagogickém výzkumu: seminář pro NEstatistiky

(stáhnout prezentaci)

Anotace: V rámci semináře se pokusíme ukázat na jednoduchých příkladech z pedagogického výzkumu limity aplikace statistických testů významnosti. Zaměříme se na následující témata:  proč užíváme (až nadužíváme) statistické testy významnosti;

  • proč vede užívání testů k černobílé interpretaci výsledků výzkumu;
  •  proč se mají testy aplikovat na reprezentativní výběry;
  • proč záleží na velikosti výběru při aplikaci testů;
  •  proč „statistická významnost“ není totéž co „významnost“ a jak lze vyjádřit věcnou (praktickou) významnost výsledku;
  • a případně i více.

Pro jednoduchost budeme pracovat pouze s dvouvýběrovým t-testem, avšak problematika je aplikovatelná na statistické testování obecně. Pro zájemce o podrobnější informace budou připraveny odkazy na odbornou literaturu.

Lektor semináře: Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.