Sekce

Účastníci konference se mohou přihlásit k vystoupení v několika sekcích.

Tradiční sekce ČAPV:

1. Teorie a metoda v pedagogice

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se pedagogickými paradigmaty a diskursy, pedagogickou terminologií, metodologií pedagogiky, etickými otázkami pedagogického výzkumu a pedagogické praxe atd.

2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se vychovávaným a vzdělávaným jedincem jakéhokoliv věku, otázkami pedagogicko-psychologické diagnostiky, výchovou a vzděláváním jedinců se specifickými potřebami, otázkami inkluze atd.

3. Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se učitelskou profesí, ale také problematikou dalších pedagogických pracovníků včetně vzdělavatelů ve firmách, vzdělavatelů dospělých a seniorů atd.

4. Cíle a obsah výchovy a vzdělávání

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se cíli a obsahy výchovy a vzdělávání, jejich historickou a filozofickou podmíněností, ale i aktuálními výzvami kurikulární reformy v českém prostředí atd.

5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se procesy výchovy, učení a vyučování ve školní i mimoškolní edukaci. Dále příspěvky věnující se plánovaným i nečekaným výsledkům či efektům edukace, kvalitě a efektivitě ve vzdělávání atd.

6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se vedením, řízením a rozvojem škol, výchovných a vzdělávacích institucí, jejich proměnami, vývojem apod.

Nová sekce:

7. Transdisciplinarita v pedagogických vědách

Do této sekce budou přijímány příspěvky věnující se hlavnímu tématu konference.