Program

Verze ke stažení zde.

 

XXVI. ročník konference

České asociace pedagogického výzkumu

TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

 

P R O G R A M

druhá verze ke dni 07. 8. 2018

 

Místo konání:

Fakulta humanitních studií

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, budova U18,

Štefánikova 5670,

Zlín

Prezence: přízemí budovy U18 – blok B

 

 12. 9. 2018 – středa

10:00 – 11:00 Prezence účastníků workshopů, budova U18, přízemí

11:00 – 13:00 Workshop č. 1

1.  Situační analýza v pedagogickém výzkumu – praxe mapování

Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

místnost 328/B

14:00 – 15:30 Workshopy č. 2 a 4

2. Práce s doktorandy na příkladu univerzity v USA

prof. Pamela Havice

místnost 330/B

4. Limity aplikace statistických testů významnosti v pedagogickém výzkumu: seminář pro NEstatistiky

Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

místnost 328/B

15:30 – 17:00 Workshop č. 3

3. Obsahová analýza textu – jak s ní pracovat v různě zaměřených typech výzkumu

prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

místnost 330/B

17:00 – 18:00 Prezence účastníků konference, budova U18, přízemí

13. 9. 2018 – čtvrtek

8:00 – 10:00 Prezentace účastníků, budova U18, přízemí

Plenární zasedání – místnost 106 (aula)

9:00 – 9:30 Zahájení konference, vystoupení doc. Ing. Anežky Lengálové, Ph.D., děkanky FHS UTB ve Zlíně

9:30 – 10:00 doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. Kurikulární války, departmentalismus a transdidaktika

10:00 – 10:30 prof. PhDr. Štefan Porubský, PhD.: Škola v digitálnom veku – rezident alebo návštevník?

10:30 – 11:00 Přestávka

11:00 – 11:30 prof. William Havice, prof. Pamela Havice: Příprava učitelů pro práci v STEM – vliv na děti a komunitu

11:30 – 12:00 prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.: Transdisciplinarita v mezinárodní a srovnávací pedagogice

12:00 – 12:30 prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.: Odpor učitelů vůči změnám ve škole a školství

12:30 – 14:00 OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA

Sympózium I. místnost 109/A

STRATEGIE ŘÍZENÍ TŘÍDY (STUDENTY UČITELSTVÍ A JEJICH PROVÁZEJÍCÍMI UČITELI)

Koordinátor sympozia: doc. Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Diskusant: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

14:00 – 14:30 PhDr. Josef Lukas, Ph.D. Aktuální pohled na problematiku řízení třídy

14:30 – 15:00 doc. Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.  – řízení třídy studentů a provázejících učitelů: dotazníkové šetření

15:00 – 15:30 Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. – Kognitívní uzavřenost a řízení třídy: dotazníkové šetření

15:30 – 16:00 Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. – „Ze staré a z nové školy?“ Diskurz řízení provázející učitelky a studentky                      

16:00 – 16:30 Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.: Profesní učení na příkladu řízení třídy

Sympózium II. místnost 108/A

VZTAH MEZI CHARAKTERISTIKAMI VÝUKOVÉ KOMUNIKACE A VZDĚLÁVACÍMI VÝSLEDKY ŽÁKŮ

Koordinátor sympozia: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Diskutér: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

14:00 – 14:30 doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.: Kdo mluví, ten se učí: Vztah mezi participací žáků na výukové komunikaci a jejich vzdělávacími výsledky

14:30 – 15:00 Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.: „Zase se hlásí ti stejní žáci“ Interakční pojetí učitelského vyvolávání a žákovského hlášení se ve výukové komunikaci

15:00 – 15:30 Mgr. Martin Majcík: Záměrné učitelské aktivity při práci s nesprávnou odpovědí

15:30 – 16:00 Mgr. Anna Drexlerová: Jsou známky ukazatelem školního výkonu žáků?

SEKCE č. 1 Transdisciplinarita v pedagogických vědách

Místnost: 308/A

Sekci vedou: prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.

Asistent sekce: Mgr. Renáta Matušů

14:00 – 14:30 Hana Lukášová.: Transdisciplinární didaktika ve spolupráci akademiků při přípravě studentů učitelství pro primární edukaci a pedagogický výzkum

14:30 – 15:00 Jan Nehyba, Marika Kroutilová: Neuromýty u učitelů na základní škole

15:00 – 15:30 Karolina Duschinská, Radka High: Rozvoj didaktického potenciálu VŠ učitelů prostřednictvím dvou disciplín: jak se střetávají pedagogika a psychologie.

15:30 – 16:00 Libuše Samková: Nová vzdělávací pomůcka v přípravě budoucích učitelů – Concept Cartoons jako reprezentace praxe

16:00 – 16:30 Přestávka

16:30 – 17:00 David Hána, Dana Řezníčková, Miroslav Marada: Společenská relevance a percepce zeměpisu a geografie v Česku

17:00 – 17:30 Bohdana Richterová: Transdisciplinární přístup ke krádežím ve škole

17:30 – 18:00 Martina Bruzlová: Pojem náboženství v dětské konstrukci světa a v procesu vyučování

18:00 – 18:30 Alena Jůvová, Štefan Chudý: Interdisciplinární podstata a současné diskurzy sociální pedagogiky

SEKCE č. 2 Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí

Místnost: 304/A

Sekci vedou: doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. doc. PaedDr. Petr Urbánek

Asistent sekce: Mgr. Barbora Petru Puhrová

 

13:30 – 14:00 Trojan Václav: Pedagogický proces očima ředitelů škol

14:00 – 14:30 Majerčíková Jana, Liška Petr: Střídavá péče o dítě jako nový aspekt vztahu mateřské školy a rodiny

14:30 – 15:00 Šťastný Vít, Walterová Eliška: Jak může škola ovlivnit využívání soukromého doučování svými žáky?

15:00 – 15:30 Urbánek Petr, Picek Jan, Rozkovcová Andrea, Picková Helena, Novotová Jitka, Jursová Jitka: Klima učitelských sborů ZŠ: výsledky opakovaného šetření

15:30 – 16:00 Jursová Jitka, Novotová Jitka, Picková Helena, Rozkovcová Andrea, Urbánek Petr: Ředitel a jeho učitelský sbor

16:00 – 16:30 Přestávka

16:30 – 17:00 Součková Monika: Srovnání výsledků elektronického a papírového dotazníku Klima učitelského sboru

17:00 – 17:30 Svobodová Zuzana: Přístup vedení školy ke konfliktním situacím s rodiči

17:30 – 18:00 Viktorová Ida, Lauermann Marek,Smetáčková Irena: Koncept komunitní školy: Implementace v devíti zemích

18:00 – 18:30 Chaluš Petr: Rodičem ve školské radě

SEKCE č. 3 Cíle a obsah výchovy a vzdělávání

Místnost: 301/A

Sekci vedou:  Mgr. Jana Vašíková, Ph.D., doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Asistent sekce: Mgr. Hana Navrátilová

14:00 – 14:30 Šíp Radim: Krize instituce školy: autoritářství, nebo demokracie

14:30 – 15:00 Holec Jakub, Dvořák Dominik: Různé cesty k podobnému cíli? Proces tvorby a implementace kurikula v České republice a Skotsku

15:00 – 15:30 Mazáčová Pavlína, Malá Lenka: Proces vyhledávání a hodnocení informací u žáků základní školy

15:30 – 16:00 Simonová Jaroslava: Faktory ovlivňující vývoj alternativního školního vzdělávacího programu na čtyřletém gymnáziu v reflexi učitelů

16:00 – 16:30 Přestávka

16:30 – 17:00 Koubek Petr: Pojetí čtenářské gramotnosti v rámci revizí RVP

17:00 – 17:30 Žák Vojtěch, Kolář Petr: Proměny fyzikálního kurikula – vybrané výsledky analýzy mezinárodních zdrojů

17:30 – 18:00 Spurná Michaela, Knecht Petr, Svobodová Hana: Pojetí geografie a geografického vzdělávání v RVP ZV

SEKCE č. 4 (první část) Teorie a metoda v pedagogice

Místnost: 327/B

Sekci vedou: Mgr. Martin Chvál, Ph.D., Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D

Asistent sekce: Mgr. Libuša Černá, Ph.D.

14:30 – 15:00 Bartáková Irena, Chvál Martin: Predikční validita testu státní maturity z českého jazyka a literatury a přijímacích zkoušek na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy

15:00 – 15:30 Tůma František: Mezioborová povaha výzkumu interakce ve třídě

15:30 – 16:00 Hejlová Helena, Tomková Anna: Kvalitativní výzkum vzdělávacích procesů na základních školách

16:00 – 16:30 Přestávka

16:30 – 17:00 Dopita Miroslav, Poláchová Vašťatková Jana: Milníky vývoje věd o výchově

17:00 – 17:30 Soukup Petr: Mýty o faktorové analýze v pedagogickém výzkumu

17:30 – 18:00 Trnka Marian, Vančíková Katarína, Sabo Robert: Skupinové rozhovory – analýzy prepisov

SEKCE č. 5 (první část) Vychovávaný a vzdělávaný jedinec

Místnost: 328/B

Sekci vedou: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

Asistent sekce: Mgr. Anna Koflerová

14:30 – 15:00 Straková Jana, Simonová Jaroslava: Rozdíly ve výsledcích a složení tříd na základních školách v ČR

15:00 – 15:30 Cabanová Mariana, Babiaková Simoneta: Rozhovory o čítaní a čitateľstve so žiakmi základných škôl

15:30 – 16:00 Harvánková Klára, Novotný Petr: Intenzita pociťovaných bariér a hrozba nedokončení studia VŠ

16:00 – 16:30 Přestávka

16:30 – 17:00 Mrázek Michal, Basler Jaromír: Pravidelné hraní počítačových her a další zájmové aktivity u žáků středních škol v kontextu rodičovských limitů

17:00 – 17:30 Šlapalová Klára, Hlaďo Petr: Už mě to tam nebavilo: absentérství v procesu odpoutávání se od školy

17:30 – 18:00 Trávníčková Petra: Dítě předškolního věku jako aktér v přírodovědném vzdělávání

SEKCE č. 6 (první část) Procesy a výsledky výchovy

Místnost: 326/B

Sekci vedou: RNDr. Karel Starý, Ph.D., doc. Mgr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Asistent sekce: Mgr. Marie Pavelková

14:30 – 15:00 Zounek Jiří, Juhaňák Libor, Záleská Klára, Bárta Ondřej: Učení českých žáků a jejich školní úspěšnost v éře digitálních technologií (sekundární analýza výzkumu PISA 2015)

15:00 – 15:30 Hlaďo Petr, Hloušková Lenka, Lazarová Bohumíra: Kariérová adaptabilita žáků absolventských ročníků ve středním odborném vzdělávání v kontextu kariérově-specifického rodičovského chování

15:30 – 16:00 Laufková Veronika, Starý Karel: Porozumění obsahu polemického textu u žáků v polovině a na konci základního vzdělávání

16:00 – 16:30 Přestávka

16:30 – 17:00 Smetáčková Irena: Atraktivita a náročnost žákovských slovních úloh v matematice

17:00 – 17:30 Dvořák Dominik, Skalová Eva: Regionální rozdíly znalostí a postojů žáků v České republice: absence a přestupy mezi školami jako kontextový faktor

17:30 – 18:00 Krása Jan: Narativní paměť a pohádky

SEKCE č. 7 (první část) Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci

Místnost: 330/B

Sekci vedou: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.

Asistent sekce: Mgr. Petra Trávničková

14:00 – 14:30 Smetáčková Irena: Strategie zvládání stresu u učitelů a učitelek ZŠ (ve vztahu k syndromu vyhoření)

14:30 – 15:00 Michek Stanislav, Spilková Vladimíra: Pád karierního systému pro pedagogické pracovníky – zkoumání příčin jeho nepřijetí v roce 2017

15:00 – 15:30 Viktorová Ida: Komunikace s rodiči v kontextu syndromu vyhoření u učitelů

15:30 – 16:00 Najmonová Marie, Procházka Miroslav, Vítečková Miluše: Žáci s projevy specifických poruch chování ve třídě z pohledu učitele

16:00 – 16:30 Přestávka

16:30 – 17:00 Minaříková Eva, Šmideková Zuzana, Janík Miroslav: Jak učitelé a studenti učitelství monitorují práci ve dvojicích v hodinách angličtiny? Pohled eye-trackingu

17:00 – 17:30 Kratochvílová Jana, Horká Hana: Autonomní a heteronomní hodnocení profesních kompetencí v dialogu mezi provázejícím učitelem a studentem

17:30 – 18:00 Novotná Jiřina: Názory učitelů praktického vyučování na svoji pedagogickou přípravu a připravenost

18:00 – 18:30 Stará Jana: Adaptace učebnicových materiálů učiteli 1. stupně ZŠ

18:30 – 19:30             Členská schůze ČAPV

 19:30                 Společenský večer místnost 216/B

13. 9. 2018 – pátek

Plenární zasedání – místnost 106 (aula)

9:00 – 9:30 prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc., prof. PhDr. Dana Hanesová, Ph.D.: Doktorandská škola – cesta k interdisciplinarite budúcich výskumníkov

9:30 – 10:00 prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.: Oblasti edukační reality opomíjené českým pedagogickým výzkumem

10:00 – 10:30 Mgr. Cyril Brom, Ph.D.: Multimediální učení – od endokrinologie po virtuální realitu

Od 10:00 – 11:00 Posterová sekce

Autor: Pivarč Jakub

Pojem „mentální postižení“ v intuitivních představách žáků základních škol

Autor: Petrů Puhrová Barbora, Navrátilová Hana

Význam hraček v edukačním procesu v mateřské škole

Autor: Váchová Markéta, Žlábková Iva

Zavádění inkluzivního vzdělávání z pohledu učitelů 

Autor: Pečivová Veronika, Lukášová Hana

Odpovědnost studentů učitelství za žákovské výsledky: pilotní studie

Autor: Papežová Nikola, Ditrich Tomáš

Tvorba environmentálních postojů u žáků střední školy z hlediska návštěvnosti v centru ekologické výchovy.      

Autor: Černá Jana

Pedagogika Ovida Decrolyho          

Autor: Jahodová Pavla

Mezipředmětové vztahy v rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce

Autor: Stašová Leona

„Sociologie jako pedagogika“ v pojetí Halaszové a Kaufmana – synergie teorie a praxe ve školní třídě

Autor: Pacholík Viktor, Smětáková Kateřina

Pohybová gramotnost dětí v kontextu mateřské školy

Autor: Božik Roman

Sebeobraz (Self-Concept) koordinátora prevence drogových závislostí a jiných sociálně-patologických jevů na Slovensku.

SEKCE č. 4 (druhá část) Teorie a metoda v pedagogice

Místnost: 327/B

Sekci vedou: Mgr. Martin Chvál, Ph.D., prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

Asistent sekce: Mgr. Barbora Petru Puhrová

10:30 – 11:00 Svobodová Silvie: Environmentální gramotnost žáků 2. stupně základní školy v České republice-aplikovatelnost zahraničních výzkumných nástrojů

11:00 – 11:30 Potužníková Eva: Konceptualizace a měření socioekonomického statusu jako klíčového konstruktu ve výzkumu vzdělanostních nerovností

11:30 – 12:00 Štípek Jiří, Králová Kateřina, Hrabák Jan, Černochová Miroslava, Papajoanu Ondřej, Voňková Hana: Overclaiming technique a její aplikace v různých oblastech výzkumu sebehodnocení znalostí a dovedností: výsledky pilotní studie

12:00 – 12:30 Černá Jana: Limity ve výzkumu alternativní pedagogiky: Decroly a Decroly dnes

12:30 – 14:00  Obědová přestávka

SEKCE č. 5 (druhá část) Vychovávaný a vzdělávaný jedinec

Místnost: 328/B

Sekci vedou: doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. doc. Mgr. Jana Polachová- Vaštatková, Ph.D.

Asistent sekce: Mgr. Jana Vašíková, Ph.D.

10:30 – 11:00 Dačevová Radmila: Fenomén očekávání ve vztahu rodiny a školy

11:00 – 11:30 Hloušková Lenka: Charakteristiky studentů středního odborného vzdělávání využívajících kariérové poradenství

11:30 – 12:00 Valachová Daniela: Ako vnímajú výtvarné nadanie a talent žiakov učitelia – fikcia alebo skutočnosť

12:00 – 12:30 Hessová Lenka: Kolonie Gorského a Boys town. Rozdíly a podobnosti.

12:30 – 14:00  Obědová přestávka

14:00 – 14:30 Černá Libuše: Vokální a instrumentální činnosti v přípravě učitele mateřské školy

SEKCE č. 6 (druhá část) Procesy a výsledky výchovy

Místnost: 326/B

Sekci vedou: prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Asistent sekce: Mgr. Marie Pavelková

10:30 – 11:00 Kalenda Jan, Kočvarová Ilona, Vaculíková Jitka: Klíčové determinanty účasti dospělých na neformálním vzdělávání v ČR

11:00 – 11:30 Bláha Jan D., Kučerová Silvie R., Pešková Karolína, Knecht Petr: Zkvalitňování vizuálií v učebnicích zeměpisu – studie konstrukčního výzkumu

11:30 – 12:00 Rokos Lukáš, Cihlářová Magdaléna: Analýza formativního hodnocení metodou okamžité zpětné vazby ve výuce přírodopisu

12:00 – 12:30 Navrátilová Jana: Vnitřní diferenciace jako nástroj posílení žákovské participace

12:30 – 14:00  Obědová přestávka

14:00 – 14:30 Denglerová Denisa: Podpora a bariéry inkluze v předškolním vzdělávání

14:30 – 15:00 Kalenda Jan, Kočvarová Ilona, Vaculíková Jitka: Charakteristika účasti dospělých na neformálním vzdělávání v ČR

SEKCE č. 7 (druhá část) Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci – skupina A

Místnost: 308/B

Sekci vedou: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D., prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.

Asistent sekce: Mgr. Anna Koflerová

10:00 – 10:30 Tomková Anna: Pedagogické portfolio a jeho využití v reflektivně pojatém vzdělávání budoucích učitelů

10:30 – 11:00 Šimáně Michal, Zounek Jiří, Knotová Dana: Pražské jaro a začátek normalizace pohledem učitelů základních škol

11:00 – 11:30 Novotný Petr, Brücknerová Karla, Juhaňák Libor, Knotová Dana, Rabušicová Milada: Netradiční studenti pedagogických oborů na vysoké škole

11:30 – 12:00 Frödová Jana, Juhaňák Libor, Šmahelová Martina, Trnková Kateřina, Záleská Klára: Podpora začínajících učitelů na českých školách

12:00 – 12:30 Havel Jiří, Vystrčilová Petra, Rodová Veronika, Najvar Petr: Uchazeči o studium učitelství 1. stupně základní školy: předběžné výzkumné sdělení

12:30 – 14:00  Obědová přestávka

14:00 – 14:30 Váchová Markéta: Profesní morální distres u učitelů základních škol

14:30 – 15:00 Vojáčková Lenka: Faktory motivace učitelů v práci na školních projektech

15:00 – 15:30 

SEKCE č. 7 (druhá část) Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci – skupina B

Místnost: 330/B

Sekci vedou: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Asistent sekce: Mgr. Petra Trávničková

10:30 – 11:00 Wiegerová Adriana: Kariérní plány začínajících akademických pracovníků z pohledu výzkumu

11:00 – 11:30 Spurná Michaela: Transfer výzkumných poznatků mezi akademiky a učiteli: výsledky šetření

11:30 – 12:00 Koubek Petr: Subjektivní teorie začínající učitelky a učitelky-expertky

12:00 – 12:30 Soukupová Pavla, Podpera Milan: Vstup do profese z pohledu začínajícího učitele – designe výzkumu a výsledky pilotního výzkumného šetření na FPE ZČU v Plzni

12:30 – 14:00  Obědová přestávka

14:00 – 14:30 Cabanová Mariana, Vančíková Katarina, Marian Trnka, Lynch Zuzana, Sabo Robert, Vaníková Terézia: Inkluzívne tímy v školskom prostredí a ich prijímanie učiteľmi základných škôl

14:30 – 15:00 Janíková Marcela, Grajciarová Lucie: Drop-out u absolventů učitelství tělesné výchovy

15:00 – 15:30 Syslová Zora, Grůzová Lucie, Najvarová Veronika: Uchazeči o studium učitelství pro mateřské školy: předběžné výzkumné sdělení

15:30 – 16:00 Závěry konference